bc_bg02

habarlar

EMS bilen RF-nyň arasynda näme tapawut bar

What is the difference between EMS and RF

EMS näme 

EMS elektrik myşsalaryny gyjyndyrmagy aňladýar. Em-stimulirlenen myşsalar deri üçin iň amatlydyr. Myşsalary iki gezek herekete getirmek, derini elastiklik bilen doldurmak üçin özboluşly EMS tokyny ulanyň; öýjükleri we kollagen gysylmagyny we rekombinasiýasyny işjeňleşdirmek üçin subkutan dokumalary höweslendiriň we öndüriň myşsalary has güýçli we kuwwatly edýän täze kollagen; deriniň üstki inçe çyzyklaryny we ýygyrtlaryny gowulaşdyryň, derini ýaş, tekiz, ýumşak, ýumşak we ak reňkde dikeldiň.

RF näme?

Radio ýygylygy üçin gysga radio ýygylygy, ýokary ýygylyk üýtgemegi bilen elektromagnit tolkunyň bir görnüşidir.Yrgyldama ýygylygy 300KHz-dan 300GHz-a çenli.

Rf ýygylygy gaty ýokary, polýarlyk çalşygy çalt, adam dokumasy elektrik geçirijisidirRF Elektrik togy adam bedeninden radio ýygylyk tolkunlaryna garşylygy guramak, guramak (dermis) zarýadly ionlary ýa-da yrgyldamanyň molekulalaryny çaltlaşdyrmak, maksat dokumalaryna ýylylyk täsiri sebäpli yrgyldama - ýylylyk dermis kollagen süýümi degenerasiýa, üçüsini ýok etdi kollagen süýümleriniň dik gurluşy, fibroblasta ýol berip, bedendäki bejeriş mehanizmini höweslendiriňstäze mukdarda kollagen bölüp çykarmak. Uzak möhletleýin ulanmak, dermanyň içindäki kollageniň umumy mukdaryny artdyrýar we ýyrtyk täsir edýär.

What is the difference between EMS and RF-new

RF guralyna düşünmezden ozal, näme üçin RF guralyna we nämä mätäçligimize düşünmek möhümdirBuballarBuçözmäge kömek edip bilermi?

Deriniň garramagynyň sebäbi, daşardan içki üç gatlaga bölünýän deriniň dokumasynyň gurluşyndan başlaýar: epidermis, dermis we subkutan dokuma.

Kesikul gatlagy takmynan 0.07 ~ 1,2nm.Örän inçe ýaly görünse-de, bäş gatlaga bölünýär.Kesikul sürtülmäni üýtgedýär we beden suwuklyklarynyň ekzosmozynyň we himiki maddalaryň çozmagynyň öňüni alýar. Barýer zonasy diýlip hem atlandyrylýan aç-açan gatlak, çygly himiki maddalaryň aralaşmagynyň öňüni alyp biler. Däneli gatlak gün şöhlesini döwýär. Aýlanýan gatlak daşamak üçin jogapkärdir. epidermis üçin ýokumly maddalar. Bazal gatlak epidermis gatlagynda öýjükleriň ewolýusiýa çeşmesidir.Bu gatlakdaky öýjükler yzygiderli bölünýärler we kem-kemden ýokaryk hereket edýärler, keratinizasiýa edýärler we epidermis gatlagynda beýleki öýjükleri emele getirýärler we ahyrynda keratinizasiýa edýärler we siňdirýärler.

Dermis gatlagynyň galyňlygy 0,8nm bolup, onuň 95% -i kollagen süýümlerinden, retikulýar süýümlerden we elastik süýümlerden durýar.Dykyz we tertipsiz tertipleşdirilip, tor ýaly birleşdirilen we deriniň dolulygyna we çeýeligine ýakyn baglanyşyklydyr.Ageöne ýaş kollagen sintezi has haýallaşar we daşarky fotosuratlaryň garramagy, howanyň hapalanmagy dermal gatlak öýjükleriniň zeperlenmegini çaltlaşdyrar, deriniň elastikligi ulgamy gowşar we iň soňunda elastin atrofiýasy galyňlaşar, netijede deriniň uly gözenekleri, elastikligi ýitýär, uzyn gyrmalar bolýar. we ş.m.

Netije:

Adipoz gatlagy diýlip atlandyrylýan deri dokumasy, ýaşy bilen ýuwaş-ýuwaşdan kiçelýär we goldaw beriji fasýa we baglar bilen birlikde agyrlyk güýjüniň aşagynda aşak hereket edýär, ýüzüň çökmegine sebäp bolýar. Şonuň üçin derimiz sarkýar!


Iş wagty: 27-2021-nji dekabry