bc_bg02

habarlar

Dürli garnituralaryň kellesiniň işi

ball head

Top kellesi

Içindäki boş, ýumşak, uly hereket edýän ýer, bedeniň ähli myşsalar toparynyň dynç almagy üçin amatly, öýde massaage etmek hem gowy saýlawdyr.

falt head

Tekiz kelle

Arka tarap tekiz esasy myşsa toparyny massaage ediň, hard dokumasy, belli bir fitnes binýady bolan adamlar üçin amatly seslenme güýji.

Bullet head

Ok kellesi

Nokat massaagey, barmak massaageynyň ýerine agyry nokadynyň ýerleşýän ýerinde hereket edýär, 15 sekuntdan köp durmaýar, güýç güýçli, tälimçileriň we beýleki hünärmenleriň ýolbaşçylygynda ulanmak iň gowusydyr.

U-shaped head

U şekilli kelle

Oňurganyň iki gapdalyndaky myşsalar we göläniň Achilles tendony, howp abanýan duýgur ýagdaýlardan gaça durmak we iki tarapdaky myşsalaryň ulanylmagyny ýeňilleşdirmek üçin niýetlenendir.

Ondan öň türgenleşikden soň çalt dikelmegiň bäş usuly bar

Some Dynç alyň.

Güýçüňizi yzyna almak üçin wagt iň gowy guraldyr.Adam bedeninde öz-özüni bejermek prosesi bar, diňe dynç alyň we garaşyň, myşsalaryňyz ýuwaş-ýuwaşdan ulalýar.Güýjüňizi yzyna almagyň iň esasy usuly.

EtStretching

Süýnmek diňe uky ösdürmeýär, bedeniň hemme ýerinde aýlanyşyga kömek edýär!

Opriateerlikli berhiz

Güýçli maşklar köp energiýa sarp edensoň, bedeniňizi ýangyç bilen doldurmaly, şonuň üçin zarýad bermäge, myşsalary bejermäge we indiki kynçylyklara taýýarlanmaga ýeterlik energiýa bermeli. Güýçli maşkdan 60 minutyň içinde gowy belok (et ýaly) iýmeli. ) we çylşyrymly uglewodlar (mekgejöwen we goňur tüwi ýaly).

Hum Çyglylygy doldurmak

Maşk wagtynda köp suw ýitirýärsiňiz.Ony maşk wagtynda we soňundanam çalyşmaly. Sebäbi suw metabolizmi güýçlendirýär we bedene ýokumly maddalary çalt siňdirmäge kömek edýär.

Massaage

Özüňizi rahat duýmakdan başga-da, sizi doly rahatlandyryp we gan aýlanyşygyny gowulaşdyryp biler. Kimdir birini massa to etmegiň ýerine, berk myşsalaryňyzy massaj edip bilersiňiz.


Iş wagty: 27-2021-nji dekabry