bc_bg02

Biz hakda

Kompaniýanyň tertibi

2012-nji ýylda döredilen Şençzhenen Baýçang, Guangdong welaýatynyň Şençzhenen şäheriniň Baoan etrabynyň Şajing köçesinde ýerleşýär we 3000 inedördül metrlik zawod bilen bu pudagyň sagdyn ösmegine we ýoluny çuňňur sürmäge çalyşýar. saglyk we gözellik.Senagat dizaýnyny, önümi ösdürmegi, önümçiligi, satuwy we satuwdan soň birleşdirýän hünärmen öndüriji.Önümleriniň döredilmegi, synagdan geçirilýän ýaşlaryň aýratyn stiline we durmuşynyň tagamyna ymtylýar.Önümlerde awangard dizaýn düşünjesi we ajaýyp dizaýn prosesi bar, modaçylaryň ofisinde ak ýakaly sarp ediş tendensiýasyna ýolbaşçylyk edýär.

Innowasiýa kärhanalary ösdürmegiň esasy hereketlendiriji güýji bolup durýar.Biz elmydama garaşsyz innowasiýalaryň we üznüksiz innowasiýalaryň ösüş ýolundan ýöreýäris we tehnologiki innowasiýalar bilen kärhanalaryň ösüşine itergi berýäris. Häzirki wagtda Baichang tehnologiýa öňdebaryjy innowasiýa ukybyna we pudakda ýokary derejeli tehnologiýa ösüş ukybyna eýedir. ulgamlar, müşderileriň sagdyn we kepillendirilen önümleri ulanmagy üçin elmydama sarp edijileriň howpsuzlygyny birinji ýerde goýuň.

about us

Kompaniýanyň mümkinçilikleri

us
team

Bu ugurda, Baichang patent päsgelçiligini döwýär, köp patentlenen tehnologiýalara eýe we birnäçe esasy bölekleri we gurnama liniýalary bar, köp sanly OEM / ODM sargytlaryny ýerine ýetirip biler.

Maksadymyz, durmuşyň gyzykly we amatlydan doly bolmagy, elmydama hiliň ilki bilen durmuşa geçirilmegi, innowasiýa, bitewilik we esasy gymmatlyklary we hyzmat düşünjesini durmuşa geçirmek, esasy lomaý satyjylara, içerki elektron söwdasyna öwrülmegi üçin döredijilikli global liderlik etmek, serhetüsti elektron söwda, sowgat kompaniýalary, daşary ýurt söwda kompaniýalary altyn üpjün ediji öndürijiler.Önümler OEM / ODM hyzmatlaryny berip biler, kärhanalary we dürli gatlakdaky adamlary hyzmatdaşlygy ara alyp maslahatlaşmak üçin garşy alyp biler!

Şu wagta çenli,Baichang50-den gowrak içerki we daşary ýurt oýlap tapyş patenti, jemi 300-den gowrak patenti we ýüzlerçe CE, RoHS, FCC, FDA, PSE we KCC şahadatnamalary bar, bu san häzirem barha artýar. Hormat götermek bilen birlikde jogapkärçiligi öz üstüne alyň! Dostlary ýol görkezmek üçin tüýs ýürekden garşylaýarys, gelşiňizi kanagatlandyrmak üçin iň uly höwes we ýokary hilli hyzmat ederis.

Patent şahadatnamasy

CE
FCC
KC
PSE
RoHS

Zawodyň ekrany